NEDbook-BASIC – popis příkazů

Poslední verze NEDbook-Basicu, v.0.4 – 19.7.2023, podporuje celkem 59 příkazů. Všechny je možné použít buď v přímém režimu – zadaný příkaz se hned provede, nebo v režimu programování kdy musí být před příkazem uvedeno číslo řádku na který se příkaz uloží. Příkazy se zapisují malými písmeny.

NEDbook-Basic podporuje celočíselné proměnné s názvy a-z, typu int v rozsahu -2 147 483 648 až 2 147 483 647 (dle typu MCU).

Pro práci s SD kartou podporuje NEDbook-Basic názvy souborů s maximální délkou 12 znaků.

Příkazy NEDbook Basicu

help

zápis „help“ – zobrazí seznam podporovaných příkazů s krátkým popisem.

I2C scan

zápis „i2c scan“ – vyhledá a vypíše adresy zařízení připojených na I2C sběrnici MCU

SD delete

zápis „sd int del název“ – smaže soubor na interní SD kartě se jménem „název“.
zápis „sd ext del název“ – smaže soubor na externí SD kartě se jménem „název“.

SD list

zápis „sd int ls“ – vypíše seznam souborů a složek na interní SD kartě
zápis „sd ext ls“ – vypíše seznam souborů a složek na externí SD kartě

SD info

zápis „sd info“ – vypíše informace o SD kartě. Kapacitu, formát, typ.

SD save

zápis „sd int save název“ – uloží program v programové paměti na interní SD kartu do souboru se jménem „název“.
zápis „sd ext save název“ – uloží program v programové paměti na externí SD kartu do souboru se jménem „název“.

SD load

zápis „sd int load název“ – načte z interní SD karty program s jménem „název“ do programové paměti.
zápis „sd ext load název“ – načte z externí SD karty program s jménem „název“ do programové paměti.

OUT

zápis „out x y“ – zapíše byte v proměnné x na adresu v proměnné y.

IN

zápis „in x y“ – načte byte z adresy v proměnné x do proměnné y.

čekej

zápis „delay x“ – zastaví program na dobu x (ms).

smaž obrazovku

zápis „clr“ – smaže obrazovku

zápis proměnné

zápis „x=y“ – zapíše celé číslo y do proměnné x.

výpis proměnné

zápis „x==“ – vypíše obsah proměnné x.

sčítání

zápis „x+y=z“ – sečte proměnné x a y a zapíše výsledek do proměnné z.

odčítání

zápis „x-y=z“ – odečte od proměnné x proměnnou y a zapíše výsledek do proměnné z.

násobení

zápis „x*y=z“ – vynásobí proměnnou x proměnnou y a zapíše výsledek do proměnné z.

dělení

zápis „x/y=z“ – vydělí proměnnou x proměnnou y a zapíše výsledek do proměnné z.

AND

zápis „x&y=z“ – logický AND proměnné x a proměnné y a zapíše výsledek do proměnné z.

OR

zápis „x|y=z“ – logický OR proměnné x a proměnné y a zapíše výsledek do proměnné z.

XOR

zápis „x^y=z“ – logický XOR proměnné x a proměnné y a zapíše výsledek do proměnné z.

NOT

zápis „x~z“ – logická negace proměnné x, zapíše výsledek do proměnné z.

bitový posun vpravo

zápis „x>>z a“ – bitový posun vpravo proměnné x o počet bitů a, výsledek v proměnné z.

bitový posun vlevo

zápis „x<<z a“ – bitový posun vlevo proměnné x o počet bitů a, výsledek v proměnné z.

zápis do programové paměti

zápis „xx příkaz“ – zápis příkazu do programové paměti na řádek xx – xx je v intervalu 1 – 999.

výpis řádku programové paměti

zápis „xx==“ – vypíše z programové paměti řádek xx.

výpis programové paměti

zápis „list“ – vypíše všechny příkazy z programové paměti.

RUN

zápis „run“ – spustí program zapsaný v programové paměti

návrat do BASICU

zápis „ret“ – návrat z prováděného programu zpět do BASICU.

poznámka v programu

zápis „//poznámka“ – vše za // se ignoruje, slouží pouze jako poznámka pro programátora.

smazání paměti programu

zápis „del“ – smaže programovou paměť.

výpis textu

zápis „print text“ – vypíše text na obrazovku

nepodmíněný skok

zápis „jmp xx“ – skočí na řádek číslo xx – xx je v intervalu 1-999.

podmíněný skok

zápis „if a b c dd“ – a=proměnná, b=znak porovnání (< > =), c=proměnná, dd=číslo řádku na který se skočí při splnění podmínky – dd je v intervalu 1-999.

zobrazení aktuálního času a data

zápis „time“ – vypíše aktuální čas, datum a den v týdnu

nastavení RTC

zápis „set rtc“ – nastavení RTC modulu, příkaz má vlastní podmenu

doba spuštění

zápis „uptime“ – vypíše dobu spuštění NEDbooku

kreslení čáry

zápis „cara x1;y1;x2;y2;“ – nakreslí čáru na souřadnice

kreslení prázdného čtverce

zápis „ctverecpr x1;y1;x2;y2;“ – nakreslí prázdný čtverec na souřadnice

kreslení plného čtverce

zápis „ctverecpl x1;y1;x2;y2;“ – nakreslí plný čtverec na souřadnice

kreslení prázdného kruhu

zápis „kruhpr x1;y1;r;“ – nakreslí prázdný kruh na souřadnice x1, y1 s poloměrem r

kreslení plného kruhu

zápis „kruhpl x1;y1;r;“ – nakreslí plný kruh na souřadnice x1, y1 s poloměrem r

kreslení bodu

zápis „pixel x1;y1;“ – nakreslí pixel na souřadnice

náhodný znak

zápis „random“ – vypíše náhodný znak

Mandelbrotova množina

zápis „mandelbrot“ – vykreslí Mandelbrotovu množinu. Příkaz má vlastní podmenu

Juliova množina

zápis „julia“ – vykreslí Juliovu množinu. Příkaz má vlastní podmenu

LED OFF

„zápis „led off“ – zhasne zabudované LEDky

kreslení čáry v BASICu

zápis „bcara x1 y1 x2 y2“ – nakreslí čáru na souřadnice v proměnných

kreslení prázdného čtverce v BASICu

zápis „bctverecpr x1 y1 x2 y2 “ – nakreslí prázdný čtverec na souřadnice v proměnných

kreslení plného čtverce v BASICu

zápis „bctverecpl x1 y1 x2 y2 “ – nakreslí plný čtverec na souřadnice v proměnných

kreslení prázdného kruhu v BASICu

zápis „bkruhpr x1 y1 r “ – nakreslí prázdný kruh na souřadnice x1, y1 s poloměrem r v proměnných

kreslení plného kruhu v BASICu

zápis „bkruhpl x1 y1 r “ – nakreslí plný kruh na souřadnice x1, y1 s poloměrem r v proměnných

kreslení bodu v BASICu

zápis „bpixel x1 y1 “ – nakreslí pixel na souřadnice v proměnných

inkrementace proměnné

zápis „x++“ – zvýší proměnnou x o 1

dekrementace proměnné

zápis „x–“ – sníží proměnnou x o 1

teplota systému

zápis „temp“ – vypíše teplotu systému

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *