NED-BASIC - popis příkazů

Poslední verze NED-Basicu, v.1.1 - 2.1.2022, podporuje celkem 35 příkazů. Všechny je možné použít buď v přímém režimu - zadaný příkaz se hned provede, nebo v režimu programování kdy musí být před příkazem uvedeno dvojciferné číslo řádku na který se příkaz uloží. Příkazy se zapisují malými písmeny. Znak "@" je vyhrazený a slouží k označení konce programu při nahrávání z PC.

NED-Basic podporuje celočíselné proměnné s názvy a-z, typu int v rozsahu -2 147 483 648 až 2 147 483 647 (dle typu MCU).

Pro práci s SD kartou podporuje NED-Basic názvy souborů ve formátu 8.3 - celkem max. 12 znaků.

Psaní programů je možné provést na PC v poznámkovém bloku a poté nahrát příkazem sload do paměti programu, kde je možné například uložení na SD kartu, úprava, spuštění.

Při psaní programu v PC je nutné správné formátování. Písmo je potřeba nastavit na prostý text, kódování UTF-8 a zakončení řádku Windows. Na konec programu je poté nutné napsat znak @ - zavináč, díky kterému zavačeč pozná konec souboru.

Příkazy NED Basicu

help

zápis "help" - zobrazí seznam podporovaných příkazů s krátkým popisem.

info

zápis "info" - zobrazí základní informace o systému

I2C scan

zápis "i2c scan" - vyhledá a vypíše adresy zařízení připojených na I2C sběrnici MCU

SD delete

zápis "sd del 8.3" - smaže soubor na SD kartě se jménem ve formátu max. 8 znaků název . 3 znaky přípona.

SD list

zápis "sd ls" - vypíše seznam souborů a složek na SD kartě a jejich velikost v B

SD info

zápis "sd info" - vypíše informace o SD kartě. Kapacitu, formát, typ.

SD save

zápis "sd save 8.3" - uloží program v programové paměti na SD kartu do souboru s názvem ve formátu 8.3.

SD load

zápis "sd load 8.3" - načte z SD karty program s názvem ve formátu 8.3 do programové paměti.

OUT

zápis "out x y" - zapíše byte v proměnné x na adresu v proměnné y.

IN

zápis "in x y" - načte byte z adresy v proměnné x do proměnné y.

čekej

zápis "cek x" - zastaví program na dobu x. x je číslo v intervalu 1 - 99999 (ms).

smaž obrazovku

zápis "clr" - smaže obrazovku terminálu (funkci musí podporovat terminálový program)

zápis proměnné

zápis "x=y" - zapíše celé číslo y do proměnné x.

výpis proměnné

zápis "x==" - vypíše obsah proměnné x.

sčítání

zápis "x+y=z" - sečte proměnné x a y a zapíše výsledek do proměnné z.

odčítání

zápis "x-y=z" - odečte od proměnné x proměnnou y a zapíše výsledek do proměnné z.

násobení

zápis "x*y=z" - vynásobí proměnnou x proměnnou y a zapíše výsledek do proměnné z.

dělení

zápis "x/y=z" - vydělí proměnnou x proměnnou y a zapíše výsledek do proměnné z.

AND

zápis "x&y=z" - logický AND proměnné x a proměnné y a zapíše výsledek do proměnné z.

OR

zápis "x|y=z" - logický OR proměnné x a proměnné y a zapíše výsledek do proměnné z.

XOR

zápis "x^y=z" - logický XOR proměnné x a proměnné y a zapíše výsledek do proměnné z.

NOT

zápis "x~z" - logická negace proměnné x, zapíše výsledek do proměnné z.

bitový posun vpravo

zápis "x>>z a" - bitový posun vpravo proměnné x o počet bitů a, výsledek v proměnné z.

bitový posun vlevo

zápis "x<

zápis do programové paměti

zápis "xx příkaz" - zápis příkazu do programové paměti na řádek xx.

výpis řádku programové paměti

zápis "xx==" - vypíše z programové paměti řádek xx.

výpis programové paměti

zápis "list" - vypíše všechny příkazy z programové paměti.

RUN

zápis "run" - spustí program zapsaný v programové paměti

návrat do BASICU

zápis "ret" - návrat z prováděného programu zpět do BASICU.

poznámka v programu

zápis "//poznámka" - vše za // se ignoruje, slouží pouze jako poznámka pro programátora.

smazání paměti programu

zápis "del" - smaže programovou paměť.

výpis textu

zápis "print text" - vypíše text na obrazovku

nepodmíněný skok

zápis "jmp xx" - skočí na řádek číslo xx.

podmíněný skok

zápis "if a b c dd" - a=proměnná, b=znak porovnání (< > =), c=proměnná, dd=číslo řádku na který se skočí při splnění podmínky.

načtení programu ze sériové linky

zápis "sload" - uloží program poslaný po sériové lince do paměti programu. Příklad ZDE

zobrazení aktuálního času a data

zápis "time" - vypíše aktuální čas, datum a den v týdnu

nastavení RTC

zápis "set rtc" - nastavení RTC modulu, příkaz má vlastní podmenu

nastavení RF modulu

zápis "set rf" - nastavení RF modulu, příkaz má vlastní podmenu

komunikace přes RF

zápis "rf com" - komunikace přes RF rozhraní

HOME